Služby


1. Vytriedenie a usporiadanie registratúrnych záznamov podľa druhu registratúrnych záznamov a to na:

  • registratúrne záznamy so znakom hodnoty "A"
  • registratúrne záznamy bez znaku hodnoty "A", ktorým ešte neuplynula lehota uloženia
  • registratúrne záznamy bez znaku hodnoty "A", ktorým už uplynula lehota uloženia


2. Označenie registratúrnych záznamov etiketou na šanóne, alebo preloženie ich obsahu do archívnych boxov a ich označenie etiketou, ktorá obsahuje minimálne názov registratúrneho záznamu, rok vzniku, lehotu uloženia a názov pôvodcu registratúry

3. Spracovanie registratúrnej knihy a príprava návrhu na vyradenie registratúrnych záznamov bez znaku hodnoty "A", ktorým uplynula lehota uloženia, pre príslušný MV SR Štátny archív.

4. Uloženie registratúrnych záznamov v našom registratúrnom stredisku po dobu, kým im neuplynie lehota uloženia stanovená zákonom

5. Fyzická skartácia a likvidácia vyradených registratúrnych záznamov

6. Poradenstvo v oblasti správy registratúry

7. Vypracovanie registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu