Registratúrny poriadok a plán

Registratúrny poriadok

 • upravuje evidovanie, tvorbu, ukladanie, ochranu registratúrnych záznamov, prístup k registratúrnym záznamom a ich vyraďovanie
 • upravuje personálne, priestorové a materiálno-technické zabezpečenie správy registratúry
 • upravuje úlohy a opis činností zamestnancov na jednotlivých úsekoch správy registratúry

Registratúrny plán 

 • člení registratúru pôvodcu do vecných skupín a určuje jednotlivým registratúrnym záznamom lehotu uloženia 


 Kto má povinnosť mať vypracovaný registratúrny poriadok a registratúrny plán?

 1. Registratúrny poriadok a registratúrny plán musia mať:

 • orgány verejnej moci (ústredné orgány štátnej správy, orgány štátnej správy, orgány územnej samosprávy)
 • organizácie zriadené a založené orgánmi verejnej moci 
 • právnické osoby zriadené zákonom 
 • podnikateľské subjekty s majetkovou účasťou orgánu verejnej moci alebo ním založené a zriadené
 • právnické osoby konajúce vo verejnom záujme

2. Registratúrny plán musia mať:

 • všetky subjekty, ktoré nepatria do 1. ani do 3. skupiny
 • vzdelávacie inštitúcie – neštátne
 • podnikateľské subjekty, ktoré nepatria do 3. skupiny a z ich činnosti vznikajú registratúrne záznamy majúce trvalú dokumentárnu hodnotu
 • ústredné orgány alebo im na roveň postavené subjekty politických strán, nadácií, občianskych združení
 • neštátne fondy
 • registrované cirkvi a náboženské spoločnosti

3. Nemusia mať ani registratúrny poriadok ani registratúrny plán:

 • všetky subjekty, ktoré nepatria do 1. ani do 2. skupiny
 • pôvodcovia registratúry, z činnosti ktorých nevznikajú registratúrne záznamy, ktoré majú trvalú dokumentárnu hodnotu
 • fyzické i právnické osoby podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia alebo iného oprávnenia podľa osobitného predpisu
 • základné (miestne) organizácie politických strán, občianskych združení
 • pôvodcovia registratúry, ktorých výsledky činnosti sú predmetom autorského práva (fyzické i právnické osoby)