Služby likvidátorom

Základné zákonné normy, ktoré upravujú správu registratúry likvidovaných spoločnosti:

 • zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
 • vyhláška č. 326/2008 Z.z. o druhoch a náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív vrátane spôsobov ich evidencie a uloženia
 • vyhláška č. 410/2015  o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu.
 • zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty
 • zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve
 • zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti
 • zákon č. 595/2003 o dani z príjmov
 • zákon č. 289/2008 o používaní elektronickej registračnej pokladnice
 • zákon č. 578/2004 Z. z.  o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Základnú povinnosť likvidátora pri správe registratúrnych záznamov zanikajúcich právnických osôb  upravuje  zákon č. 395/2002 o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov § 16, ods. 2, písm. o/: 

o): Pôvodca registratúry je povinný  odovzdať bezodkladne registratúru právnemu nástupcovi, alebo ak zanikne bez právneho nástupcu :

 1. odovzdať registratúrne záznamy s trvalou dokumentárnou hodnotou ministerstvu  prostredníctvom štátneho ústredného archívu alebo štátneho archívu s regionálnou územnou usporiadané podľa jeho pokynov

 2. uložiť registratúrne záznamy bez trvalej dokumentárnej hodnoty do uplynutia lehôt uloženia a oznámiť ministerstvu miesto kde sú uložené 


Uložte registratúrne záznamy v našom registratúrnom stredisku na celu dobu lehoty uloženia za najvýhodnejšie ceny. Kontaktujte nás pre vypracovanie konkrétnej nezáväznej cenovej ponuky pre Vašu spoločnosť.