Správa registratúry škôl a školských zariadení

Základné zákonné normy, ktoré upravujú správu registratúry škôl a školských zariadení:

 • zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
 • vyhláška MV SR č. 628/2002 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach
 • vyhláška č. 326/2008 Z.z. o druhoch a náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív vrátane spôsobov ich evidencie a uloženia
 • vyhláška č. 410/2015  o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu
 • zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty
 • zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve
 • zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti
 • zákon č. 595/2003 o dani z príjmov
 • Medzi základné povinnosti škôl a školských zariadení pri správe registratúry je:  

 • ak je škola, alebo školské zariadenie zriadené orgánom verejnej moci je povinná vypracovať registratúrny poriadok a registratúrny plán
 • ak je škola, alebo školské zariadenie zriadená iným orgánom ako je orgán verejnej moci je povinná vypracovať len registratúrny plán
 • evidovať záznamy, ktoré vznikli z jej činnosti a došlé záznamy
 • zabezpečovať evidovanie, tvorbu, ukladanie, ochranu registratúrnych záznamov, prístup k nim a zabezpečovať ich vyradenie
 • zabezpečiť trvanlivosť registratúrneho záznamu
 • uchovávať registratúrny záznam, z ktorého vyhotovili elektronickú kópiu, počas lehoty jeho uloženia
 • zabezpečovať, aby správu registratúry vykonávali osoby, ktoré majú najmenej úplné stredné vzdelanie
 • umiestniť registratúru v priestoroch, ktoré zaručujú jej zachovanie
 • umožniť výkon štátneho odborného dozoru nad správou registratúry
 • vyraďovať pravidelne  registratúrne záznamy  len so súhlasom ministerstva
 • označiť jednotlivé záznamy ku ktorým chce  obmedziť prístup, slovami „obmedzený prístup“ a uvedením času trvania obmedzenia
 • obmedziť prístup k registratúrnym záznamom obsahujúcim osobné údaje
 • odovzdať archívne dokumenty po vyraďovacom konaní do archívu
 • odovzdať bezodkladne registratúru právnemu nástupcovi