Správcovia konkurzných podstát

 • zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
 • zákon č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • vyhláška č. 326/2008 Z.z. o druhoch a náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív vrátane spôsobov ich evidencie a uloženia
 • vyhláška č. 410/2015  o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu
 • zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty
 • zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve
 • zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti
 • zákon č. 595/2003 o dani z príjmov
 • zákon č. 289/2008 o používaní elektronickej registračnej pokladnice
 • zákon č. 578/2004 Z. z.  o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov


  Základnú povinnosť správcu konkurznej podstaty pri správe registratúrnych záznamov spoločnosti v konkurze   upravuje  zákon č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 90:

§ 90 Povinnosti správcu pri uschovávaní písomností:

Správca je povinný po ukončení prevádzky úpadcovho podniku

 • oznámiť do jedného mesiaca túto skutočnosť Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky prostredníctvom príslušného štátneho ústredného archívu alebo štátneho archívu s regionálnou územnou pôsobnosťou
 • vypracovať do šiestich mesiacov návrh na vyradenie registratúrnych záznamov a predložiť ho príslušnému štátnemu archívu
 • odovzdať registratúrne záznamy navrhnuté na odovzdanie do archívu a archívne dokumenty príslušnému štátnemu archívu
 • zabezpečiť vyradenie a uloženie registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty do uplynutia lehôt uloženia a oznámiť príslušnému štátnemu archívu miesto, kde sú uložené. 


Uložte registratúrne záznamy v našom registratúrnom stredisku na celu dobu lehoty uloženia za najvýhodnejšie ceny. Kontaktujte nás pre vypracovanie konkrétnej nezáväznej cenovej ponuky pre Vašu spoločnosť.