Legislatíva

  • Zákon č. 395/2002 o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
  • Vyhláška MVSR č. 628/2002, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
  • Zákon č. 216/2007, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 515/2003 Z.z.
  • Vyhláška MVSR č. 242/2007, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MVSR č. 628, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 251/2005 Z.z.
  • zákon č. 503/2007úplné znenie zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 515/2003 Z.z., zákonom č. 216/2007 Z.z. a zákonom č. 335/2007