Ochrana osobných údajov

Informácie o spracovaní osobných údajov

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov zo strany Archivovanie Sk s.r.o., ako prevádzkovateľa Vám ako osobe, ktorej osobné údaje spracúvame (ďalej len „dotknutá osoba“) týmto poskytujeme informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“).

 1. Pojmy súvisiace so spracúvaním osobných údajov

  Oboznámte sa, prosím so základnými pojmami, ktorú sú uvedené v tomto dokumente, a ktoré Vám pomôžu lepšie tomuto dokumentu porozumieť:
  osobný údaj - akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby)
  dotknutá osoba - každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú,
  prevádzkovateľ - každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene; prevádzkovateľ alebo konkrétne požiadavky na jeho určenie môžu byť ustanovené v osobitnom predpise alebo medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná, ak takýto predpis alebo táto zmluva ustanovuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov,
  sprostredkovateľ - každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa,
  spracúvanie osobných údajov - spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami,
  súhlas dotknutej osoby - akýkoľvek vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby vo forme vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu, ktorým dotknutá osoba vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov
  informačný systémom - akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov, ktoré sú prístupné podľa určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o systém centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom základe alebo geografickom základe,
  biometrický údaj - osobné údaje, ktoré sú výsledkom osobitného technického spracúvania osobných údajov týkajúcich sa fyzických charakteristických znakov fyzickej osoby, fyziologických charakteristických znakov fyzickej osoby alebo behaviorálnych charakteristických znakov fyzickej osoby a ktoré umožňujú jedinečnú identifikáciu alebo potvrdzujú jedinečnú identifikáciu tejto fyzickej osoby, ako najmä vyobrazenie tváre alebo daktyloskopické údaje,
  obmedzenie spracúvania osobných údajov - označenie uchovávaných osobných údajov s cieľom obmedziť ich spracúvanie v budúcnosti,
  profilovanie - akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov spočívajúceho použití osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných znakov alebo charakteristík týkajúcich sa fyzickej osoby, najmä na analýzu alebo predvídanie znakov alebo charakteristík dotknutej osoby súvisiacich s jej výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom,
  pseudonymizácia - spracúvanie osobných údajov spôsobom, že ich nie je možné priradiť ku konkrétnej dotknutej osobe bez použitia dodatočných informácií, ak sa takéto dodatočné informácie uchovávajú oddelene a vzťahujú sa na ne technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie toho, aby osobné údaje nebolo možné priradiť identifikovanej fyzickej osobe alebo identifikovateľnej fyzickej osobe,
  šifrovanie - transformácia osobných údajov spôsobom, ktorým opätovné spracúvanie je možné len po zadaní zvoleného parametra, ako je kľúč alebo heslo,
  online identifikátor - identifikátor poskytnutý aplikáciou, nástrojom alebo protokolom, najmä IP adresa, cookies, prihlasovacie údaje do online služieb, rádiofrekvenčná identifikácia, ktoré môžu zanechávať stopy, ktoré sa najmä v kombinácii s jedinečnými identifikátormi alebo inými informáciami môžu použiť na vytvorenie profilu dotknutej osoby a na jej identifikáciu,
  porušenie ochrany osobných údajov - porušenie bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene alebo k neoprávnenému poskytnutiu prenášaných, uchovávaných osobných údajov alebo inak spracúvaných osobných údajov alebo k neoprávnenému prístupu k nim,
  príjemca - každý, komu sa osobné údaje poskytnú bez ohľadu na to, či je treťou stranou; za príjemcu sa nepovažuje orgán verejnej moci, ktorý spracúva osobné údaje na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov vzťahujúcimi sa na daný účel spracúvania osobných údajov,
  tretia strana - každý, kto nie je dotknutou osobou, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ alebo inou fyzickou osobou, ktorá na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa spracúva osobné údaje,

 2. Kto je prevádzkovateľom vašich osobných údajov

  Prevádzkovateľom vašich osobných údajov je Archivovanie SK s.r.o., so sídlom: Sobotské nám. 46, 058 01  Poprad, IČO: 36444154, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 10104/P (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Teda spoločnosť určuje účel a prostriedky spracúvania vašich osobných údajov.
  Kontaktné údaje: Archivovanie SK s.r.o., Sobotské nám. 46, 058 01  Poprad.
  Spoločnosť určila zodpovednú osobu, ktorá dohliada u Prevádzkovateľa na ochranu osobných údajov. Na zodpovednú osobu sa môžete obrátiť elektronicky prostredníctvom e-mailovej adresy info@archivovanie.sk alebo písomne na adrese: Archivovanie SK s.r.o., Sobotské nám. 46, 058 01  Poprad.

 3. Aké vaše osobné údaje spracúvame

  Prevádzkovateľ spracúva také osobné údaje, ktoré sú potrebné na to, aby vám mohla poskytovať služby, aby splnila svoje zákonné povinnosti a aby chránila svoje oprávnené záujmy. O zákazníkoch a potenciálnych zákazníkoch Prevádzkovateľ spracúva najmä nasledovné kategórie osobných údajov:
  • Základné identifikačné údaje
   Základné identifikačné údaje sú súčasťou každej zmluvy, ktorú s nami uzatvárate resp. ktorá je uzatvorená vo váš prospech. Patria sem napríklad meno a priezvisko zástupcu a kontaktnú osobu spoločnosti, názov spoločnosti, sídlo spoločnosti, mailova adresa, telefonický kontakt, identifikačné údaje spoločnosti (právny základ – článok 6, ods. 1. písm. b) a c) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016.
 4. Na aké účely spracúvame vaše osobné údaje

  S vaším súhlasom Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na nasledovné účely:
 5. Účel

  Právny základ 

  Kategórie osobných údajov

  splnenie zákonných povinností na úseky daní a účtovníctva

  osobitné zákony (najmä zákon o dani z príjmov, zákon o DPH, zákon o účtovníctve)

  • identifikačné údaje zákazníka (najmä meno, priezvisko, titul, adresa bydliska alebo miesta podnikania, príp. IČO, DIČ, IČ DPH);
  • informácie o dodávaných tovaroch a službách;

  splnenie zmluvnej povinnosti (doručenie tovaru alebo poskytnutie služby zákazníkovi)

  zmluva medzi Prevádzkovateľom a dotknutou osobou

  • identifikačné údaje zákazníka (najmä meno, priezvisko, titul, adresa bydliska alebo miesta podnikania, príp. IČO, DIČ, IČ DPH);
  • informácie o dodávaných tovaroch a službách;
  • adresa pre doručenie;
  • emailová adresa;
  • telefonický kontakt

  marketing (zasielanie informácií o produktoch a tovaroch Prevádzkovateľa)

  oprávnený záujem

  • identifikačné údaje zákazníka (najmä meno, priezvisko, titul, adresa bydliska alebo miesta podnikania, príp. IČO, DIČ, IČ DPH);
  • informácie o dodávaných tovaroch a službách;
  • emailová adresa;
  • telefonický kontakt

  profilovanie zákazníkov

  súhlas

  • identifikačné údaje zákazníka (najmä meno, priezvisko, titul, adresa bydliska alebo miesta podnikania, príp. IČO, DIČ, IČ DPH);
  • informácie o dodávaných tovaroch a službách

  registrácia na portáloch

  súhlas

  • identifikačné údaje zákazníka (najmä meno, priezvisko, titul);
  • emailová adresa;
  • telefonický kontakt
 6. Komu budú vaše osobné údaje poskytnuté

  Vaše osobné údaje spracúvame interne v rámci prevádzkovateľa. Vaše osobné údaje nie sú poskytované tretím osobám.

 7. Kde sa vaše osobné údaje spracúvajú

  Vaše osobné údaje sa spracúvajú len na území Slovenskej republiky, neprenášajú sa do krajín Európskej únie a krajín mimo Európskej únie.

 8. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje a ako môžete odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov

  Vaše osobné údaje spracúva Prevádzkovateľ počas doby trvania zmluvy. Po skončení zmluvy sa údaje uchovávajú po dobu najviac 10 rokov. V prípade, ak nedošlo k uzatvoreniu zmluvy, sa osobné údaje budú uchovávať pre prípad neskoršieho uzatvorenia zmluvy po dobu 60 dní od prvého kontaktu.

  Doba uchovávania osobných údajov vyplýva tiež z osobitných zákonov, najmä zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ako aj zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a registratúrneho plánu Prevádzkovateľa.

  V prípade, ak ste Prevádzkovateľovi udelili súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely, vaše údaje spracúvame na tento účel po dobu trvania vášho zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom za predpokladu, že váš súhlas so spracovaním osobných údajov neodvoláte skôr. A nie ste klientom Prevádzkovateľa, vaše osobné údaje spracúvame na marketingové účely po dobu 1 roka od udelenia vášho súhlasu, pokiaľ váš súhlas so spracúvaním osobných údajov neodvoláte skôr.

 9. Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

  V súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov máte nasledujúce práva:
  • Prístup k osobným údajom
   Podľa čl. 15 Nariadenia máte právo:
   a)  získať potvrdenie, či Prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje,
   b) v prípade, že Prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje, dostať informácie o spracúvaní osobných údajov uvedených v čl. 15 ods. 1 Nariadenia,
   c)   na vyžiadanie dostať kópiu osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ spracúva.
   V prípade nedôvodných alebo neprimeraných žiadostí, najmä z dôvodu, že sa opakujú, môže Prevádzkovateľ za poskytnutie kópie osobných údajov, ktorá sa spracúvajú, účtovať primeraný poplatok.
  • Oprava osobných údajov
   Podľa čl. 16 Nariadenia máte právo na opravu nesprávnych alebo doplnene neúplných osobných údajov, ktoré o vás Prevádzkovateľ spracúva. Opravu/doplnenie Prevádzkovateľ realizuje bez zbytočného odkladu, vždy však s prihliadnutím na dané technické možnosti.
  • Vymazanie osobných údajov
   Máte právo na vymazanie vašich osobných údajov bez zbytočného odkladu v prípadoch uvedených v čl. 17 Nariadenia, najmä pokiaľ:
   a)  osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali, alebo inak spracúvali,
   b)  odvoláte súhlas so spracúvaním osobných údajov,
   c)   namietate voči spracúvanie osobných údajov na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie, alebo namietate voči spracúvaniu na účely priameho marketingu,
   d)  osobné údaje sa spracúvali nezákonne.
  • Obmedzenie spracúvania osobných údajov
   Podľa čl. 18 Nariadenia máte právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, pokiaľ budete namietať správnosť osobných údajov, zákonnosť alebo dôvodnosť ich spracúvania alebo pokiaľ budete namietať proti ich spracúvaniu.
  • Prenosnosť osobných údajov
   Pokiaľ ste nám v súvislosti so zmluvou alebo na základe súhlasu poskytli osobné údaje a ich spracúvanie sa vykonáva automatizovane, máte právo od nás získať tieto osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Ak to bude technicky možné, vaše osobné údaje môžeme odovzdať aj priamo prevádzkovateľovi, ktorého určíte.
  • Namietať proti spracúvaniu osobných údajov
   Podľa čl. 21 Nariadenia máte právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané z dôvodu oprávneného záujmu Prevádzkovateľa. V prípade, že Prevádzkovateľ nepreukáže, že existujú nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, Prevádzkovateľ spracúvanie na základe námietky ukončí  bez zbytočného odkladu.
  • Namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu
   Keď Prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje na účely priameho marketingu na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, máte právo kedykoľvek namietať proti takémuto spracúvaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu. Ak budete namietať proti spracúvaniu na účely priameho marketingu, Prevádzkovateľ nebude vaše osobné údaje na tento účel ďalej spracúvať.
  • Obrátiť sa dozorný orgán
   Pokiaľ sa domnievate, že v rámci našej činnosti prichádza k neoprávnenému spracúvaniu osobných údajov, môžete sa obrátiť so sťažnosťou na dozorných orgán, ktorým je na území Slovenskej republiky Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
  • Odvolať poskytnutý súhlas so spracovaním osobných údajov
   Udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov je dobrovoľné, a teda je iba na vás, či svoj súhlas v navrhovanom rozsahu poskytnete alebo nie. Súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pre jeho odvolaním.

  Vyššie uvedené práva sa uplatnia v rozsahu a za podmienok stanovených v Nariadení.

 10. Ako môžete získať ďalšie informácie a uplatniť svoje práva

  Ak máte otázky týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov, alebo chcete získať viac informácií, môžete sa na náš obrátiť písomne na našu adresu: Archivovanie SK s.r.o., Sobotské nám. 46, 058 01  Poprad. Prevádzkovateľ tiež určil zodpovednú osobu, ktorá dohliada na ochranu osobných údajov. Na zodpovednú osobu sa môžete obrátiť prostredníctvom e-mailovej adresy info@archivovanie.sk.
Zastupované spoločnosti

Mestá
a obce
118
Školy
a školské zariadenia
104
Obchodné spoločnosti
a iné inštitúcie
78
Likvidátori a správcovia
konkurzných podstát
115

Povedali o nás

Spoluprácu so spoločnosťou Archivovanie.sk hodnotíme veľmi pozitívne. Oceňujeme odbornosť, precíznosť, ústretovosť a profesionalitu zamestnancov tejto firmy. Je to kolektív zodpovedných ľudí, ktorí svoju prácu odviedli v stanovenom termíne, vo vysokej kvalite a dohodnutej cene. Služby spoločnosti odporúčame každému, kto chce mať archív spracovaný v zmysle legislatívnych požiadaviek. Zároveň oceňujeme zo strany pracovníkov firmy vysokú mieru ochoty poradiť a pomôcť. Touto cestou ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

ZŠ s MŠ Holumnica

So spoločnosťou Archivovanie.sk máme veľmi pozitívnu skúsenosť. Oceňujem ich profesionálny prístup, otvorenú komunikáciu a tiež priebežnú konzultáciu. Registratúrne stredisko máme ukážkovo usporiadané a naviac je všetko v elektronickej podobe, čo uľahčuje vyhľadávanie dokumentov v prípade kontroly, vydávania odpisov vysvedčení a pod. Môžem len odporúčať.

ZŠ s MŠ Budimír

Ďakujeme spoločnosti Archivovanie.sk za dobrú spoluprácu. S poskytnutými službami a s aktuálnym stavom archívu sme nadmieru spokojní. Tešíme sa na ďalšiu možnú spoluprácu.

Mgr. Diana Turčík MKOS Snina

Čo sa týka spokojnosti s prácou Vašej firmy, musím povedať, že naša spokojnosť je 100 %. Vyzdvihujem Váš profesionálny prístup k problematike archivovania, odborné znalosti a príjemné jednanie. Výsledok Vašej práce pre nás je úžasný a sme maximálne spokojní. Takto by mal vyzerať archív v 21. storočí v každej obci a každom meste. Úhľadne uložené a označené spisy, označené police a elektronické vyhľadávanie spisov. Odporúčam každej obci, ktorá nemá čas a chce si ,,konečne,, urobiť poriadok vo svojom archíve, aby vyhľadala Vaše služby. Ďakujem za dobre odvedenú prácu !

Ing. Milan Mlynár starosta obce Gočovo

Spoločnosť Archivovanie.sk sme zvolili na základe kladných recenzií od iných obcí. Nakoľko sme malá obec, bol tento krok pre nás finančne náročný, avšak potrebný, čo sa samozrejme spoločnosť snažila hneď v úvode zohľadniť. Dnes sa aj my pripájame k ďalším spokojným zákazníkom. Komunikácia prebiehala na profesionálnej úrovni, agenda bola vytriedená a zložená podľa vopred dohodnutých požiadaviek. Náš archív je teraz v ukážkovom stave – zoradený a prehľadný. Touto cestou sa chceme poďakovať za skvele odvedenú prácu. Prajeme veľa spokojných zákazníkov.

Obec Mlynčeky

So spoločnosťou Archivovanie SK s.r.o. sme boli nadmieru spokojní. Vyzdvihujeme jej profesionalitu, odbornosť a dodržanie termínov. Pracovníci tejto spoločnosti boli spoľahliví, ústretoví bola s nimi príjemná komunikácia. Spoločnosť Archivovanie SK s.r.o. odporúčame každému a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Mgr. Anna Sakmáryová ZŠ s MŠ Štefana Náhalku Liptovská Teplička

Urobili ste kus skvelej práce. Archívne miesto je vyskladané tip,top. Vďaka za príkladný profesionálny prístup. Kiežby k práci takto pristupovali všetky oslovené inštitúcie.

Mgr. Darina Jacová ZŠ s MŠ Rožkovany

Maximálna spokojnosť so službami, korektný prístup, dodržanie dohodnutých lehôt a podmienok.

Ing. Helena Mihalčinová Obec Hôrka

S Vašimi službami sme boli maximálne spokojní . Veľmi pekne ďakujeme za profesionálny prístup, odbornosť a ochotu vyhovieť všetkým našim požiadavkám pri spracovaní archívnych dokumentov. Ďakujeme a zároveň odporúčame aj ďalším zákazníkom.

Obec Štefanov nad Oravou

- aj keď je to pre menšie obce dosť finančne náročné, uplati sa do to ísť - spoľahlivosť, slušnosť a hlavne odbornosť pracovníkov firmy - pracovníci sú stále na telefóne a sú ochotní stále pomôcť a poradiť - nestretol som sa s jediným problémom, všetko fungovalo na 100%

Ing. Štefan Petrus Obec Šambron

S prácou spoločnosti Archivovanie.sk sme maximálne spokojní. Zamestnanci sú ústretoví, veľmi milí. Svoje odborné vedomosti dokonale využili v našom neúhľadnom archíve. Ďakujeme zamestnancom spoločnosti Archivovanie.sk za 100% odvedenú prácu, ktorá je v súlade s cenou. Odporúčame využiť služby tejto spoločnosti, ak chcete mať dokonalý archív tak, ako máme teraz my.

Kolektív Základnej školy Rovinka

Spolupráca s vami ako osobou a v neposlednom rade s vašou spoločnosťou Archivovanie.sk bola na profesionálnej úrovni. Nebolo problému, ktorý by ste nevedeli vyriešiť. Zvlášť chcem vyzdvihnúť vašu profesionalitu, vašu ochotu a rýchlosť, pri riešení problémov. Sme maximálne spokojní s Vašou prácou a tešíme sa na spoluprácu aj v budúcnosti.

Mgr. Lillian Bronďošová starostka obce Gemerská Poloma

Zodpovedný prístup, korektné právanie, ústretovosť zamestnancov, dodržiavanie termínov. Jasná a zrozumiteľná komunikácia.

Mgr. Terézia Valeková ZŠ Zemanská, Krompachy

Spoločnosť Archivovanie.sk - korektný prístup, ochota splniť požiadavky klienta, spracovaná dokumentácia v dohodnutom termíne, pokojná pracovná atmosféra. Môžeme len odporúčať a tešiť sa na ďalšiu spoluprácu. Ďakujeme.

Gabriela Hrivňáková, hospodárka Gymnázium Martina Kukučína v Revúcej

Sme radi, že sme si pre vedenie archivovania vybrali spoločnosť ARCHIVOVANIE.SK. Vážime si hlavne bezproblémové zvládanie úloh, rýchlu a ochotnú komunikáciu i ústretový prístup. Žiadne problémy a iba samé pozitíva. Vrelo odporúčame. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Mgr. Mária Gibaľová riaditeľka Domova sociálnych služieb

Touto cestou by sme chceli vysloviť maximálnu spokojnosť so spoločnosťou Archivovanie.sk. Túto spoločnosť reprezentujú profesionálni zamestnanci, ktorí boli veľmi ústretoví a poskytli nám mimo iného aj informácie ohľadom postupu pri archivovaní. Boli ochotní individuálne reagovať na naše podnety. Preto túto firmu vrelo odporúčam hlavne riaditeľom menších základných škôl, ktorí musia túto prácu zvládnuť sami.

PaedDr. Olga Krištofová riaditeľka Základná škola Kružlová

Obec Baňa, okr. Stropkov v roku 2019 spolupracovala s registratúrnym strediskom Archivovanie SK, s.r.o. , Sobotské nám. 1748/46, v Poprade. Pri tejto povinnosti v súvislosti s achivovaním nám táto firma bola veľmi nápomocná. Profesionálny a perfektný prístup pracovníkov a preto vrelo odporúčam túto spoločnosť všetkým obecným samosprávam. Ďakujem

František Šlang Starosta obce Baňa

So službami spoločnosti Archivovanie SK sme boli nadmieru spokojní. Profesionálny prístup, ústretovosť a ochota zamestnancov je pre túto spoločnosť charakteristická. Dokázali nám odpovedať na všetky naše otázky a vyhovieť našim požiadavkám. Môžeme ich len odporučiť.

ZŠ s MŠ Lemešany

Spoločnosť Archivovanie SK s. r. o. nám zabezpečovala služby v oblasti správy registratúry. S prácou zamestnancov tejto firmy som bola maximálne spokojná, čo sa týka odbornosti, promptnosti vybavenia potrebných podkladov ako aj ústretovosti zo strany zamestnancov. V budúcnosti určite budem uvažovať o ďalšej spoločnej spolupráci. Všetkým prajem hlavne pevné zdravie a veľa úspechov v ich ďalšej práci.

Marcela Sekrénešová starostka obce Slizké

Príjemná komunikácia, perfektne odvedená práca, dodržanie termínov. Ďakujeme.

RNDr. Eva Nebusová SOŠP J.A.Baťu vo Svite

Chceli by sme sa poďakovať za dobrú a vysokoodbornú spoluprácu pri evidencii a vyradení registratúrnych záznamov. Zamestnanci firmy Archivovanie SK, s.r.o. Poprad vysokokvalifikovane pristupovali pri vzatí dokumentov z nášho registratúrneho strediska, vyraďovaní, uloženie do archívnych krabíc a vrátenie späť do strediska. Odovzdali nám elektronickú registratúrnu knihu a odborne nás zaškolila Ing. Škovierová Martina. Plánujeme naďalej spolupracovať s touto firmou a odporúčame aj iným využiť ich skúsenosti a odbornosť.

Anna Jurečková Mestský úrad - Mesto Vysoké Tatry

Seriózna spoločnosť, profesionálne poskytovanie služieb, vysoká odbornosť, milý kolektív.

Obec Betlanovce

S prácou spoločnosti Archivovanie.sk sme maximálne spokojní. Zamestnanci spoločnosti sú ústretoví, spoľahliví, profesionálni a odviedli v našom archíve 100% prácu. Práca nám bola odovzdaná v dohodnutom termíne a dojednanej cene. Touto cestou by som chcela spoločnosť Archivovanie.sk odporučiť každému kto chce mať dokonalý archív. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Mgr. Zuzana Šimková ZŠ Stupava

So službami f. Archivovanie SK s.r.o. sme maximálne spokojní. Firma reaguje promptne na zmenu legislatívy v danej oblasti, firma vychádza v ústrety požiadavkám klienta, dodacie lehoty dodržiava v požadovanej kvalite, ceny sú optimálne.

Ing. Štefan Džurný starosta obce Červený Kláštor

So spoločnosťou Archivovanie.sk máme pozitívne skúsenosti. Agenda bola spracovaná rýchlo a odborne, skartácia bola vykonaná až po vzájomnej konzultácii. Zamestnanci veľmi milí, ochotní. Maximálna spokojnosť - odporúčame.

Agáta Barillová ZŠ s MŠ Tajovského, Poprad

S prácou spoločnosti Archivovanie Sk som veľmi spokojný, Oceňujem ich profesionalitu a dôslednosť a celkový efekt na konci práce. Všetko bolo spracované podľa našich predstáv a veľmi precízne. Absolútna spokojnosť a maximálny počet hviezdičiek za prevedenú prácu. Veľmi odporúčam aj ďalším záujemcom.

Ing. Andrej Mitaľ Obec Železník

Chceme Vám veľmi pekne poďakovať za Vaše služby, t.j. za profesionálne vykonanú prácu. Sme maximálne spokojní, zamestnanci spoločnosti sú veľmi milí a ústretoví a vždy ochotní pomôcť. Služby spoločnosti odporúčame všetkým samosprávam.

Ladislav Hakulin starosta obce Kalná Roztoka

S prácou spoločnosti Archivovanie.sk sme maximálne spokojní. Zamestnanci spoločnosti sú ústretoví, spoľahliví, profesionálni a odviedli v našom archíve 100% prácu. Práca nám bola odovzdaná v dohodnutom termíne a dojednanej cene. Touto cestou by som chcela spoločnosť Archivovanie.sk odporučiť každému kto chce mať dokonalý archív. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

ZŠ Stupava

So spoločnosťou Archivovanie.sk sme maximálne spokojní. Všetko bolo spracované rýchlo, odborne a podľa našich potrieb. Zamestnanci sú milí a ochotní pomôcť, poradiť a vyznajú sa vo svojej práci. Môžeme všetkým odporúčať.

Kolektív ZŠ s MŠ Jarná, Poprad

Základná škola Toporec má s firmou Archivovanie SK s.r.o. zmluvný vzťah od roku 2004. Zamestnanci firmy nám poskytujú služby na profesionálnej úrovni. Na naše požiadavky reagujú pohotovo. Je to tím mladých kvalifikovaných, zodpovedných a hlavne spoľahlivých ľudí, ktorí sú kedykoľvek nápomocní pri našich potrebách v oblasti registratúry. S poskytnutými službami firmy sme nadmieru spokojní.

Kolektív ZŠ Toporec