Registratúrny poriadok a plán


Kde je systém, tam je prehľad.
Kde je prehľad, tam je poriadok.

Registratúrny poriadok a plán je smernica, ktorá tento systém vo Vašej organizácii definuje.

  • upravuje evidovanie, tvorbu, ukladanie, ochranu registratúrnych záznamov, prístup k registratúrnym záznamom a ich vyraďovanie
  • upravuje personálne, priestorové a materiálno-technické zabezpečenie správy registratúry
  • upravuje úlohy a opis činností zamestnancov na jednotlivých úsekoch správy registratúry

Registratúrny plán 

  • člení registratúru pôvodcu do vecných skupín a určuje jednotlivým registratúrnym záznamom lehotu uloženia 

3 kategórie pôvodcov registratúry:

 

Musí mať registratúrny poriadok a registratúrny plán:
  • orgány verejnej moci (ústredné orgány štátnej správy, orgány štátnej správy, orgány územnej samosprávy)
  • právnické osoby zriadené orgánom verejnej moci
  • právnické osoby zriadené zákonom
  • právnické osoby, ktorých postavenie upravuje zákon

 

Musí mať registratúrny plán
  • všetky subjekty, ktoré nepatria do prvej kategórie a z ich činnosti vznikajú registratúrne záznamy majúce trvalú dokumentárnu hodnotu. Takéhoto pôvodcu určuje ministerstvo.

 

Nemusia mať ani registratúrny poriadok ani registratúrny plán:
  • všetky subjekty, ktoré nepatria do 1. ani do 2. kategórie, t.j. pôvodcovia registratúry, z činnosti ktorých nevznikajú registratúrne záznamy, ktoré majú trvalú dokumentárnu hodnotu.

Zastupované spoločnosti

Mestá
a obce
54
Školy
a školské zariadenia
34
Obchodné spoločnosti
a iné inštitúcie
58
Likvidátori a správcovia
konkurzných podstát
104

Povedali o nás

Touto cestou sa chceme poďakovať firme Archivovanie SK s.r.o a hlavne jej zamestnancom za ich služby, ktoré nám poskytli pri spracovaní archívnych dokumentov v našom obecnom úrade. Vysoko si ceníme ich profesionalitu a hlavne milý a promptný prístup. Prajeme veľa zdravia a veľa zdaru. Ďakujeme.

Mgr. Ladislav Grondžák starosta obce Iliašovce

Spoločnosť Archivovanie SK s. r. o. nám zabezpečovala služby v oblasti správy registratúry. S prácou zamestnancov tejto firmy som bola maximálne spokojná, čo sa týka odbornosti, promptnosti vybavenia potrebných podkladov ako aj ústretovosti zo strany zamestnancov. V budúcnosti určite budem uvažovať o ďalšej spoločnej spolupráci. Všetkým prajem hlavne pevné zdravie a veľa úspechov v ich ďalšej práci.

Marcela Sekrénešová starostka obce Slizké

Aj touto cestou chceme vysloviť poďakovanie firme Archivovanie SK s.r.o. a jej zamestnancom za prácu, ktorú vykonali pri spracovávaní archívnych dokumentov v našom obecnom úrade. Ich prácu hodnotíme ako vysoko profesionálnu, odbornú, s maximálnou snahou vyhovieť požiadavkám zákazníka. Všetkým jej zamestnancom prajeme pevné zdravie, a radosť z dobre vykonanej práce. Tešíme sa na ďalšiu možnú spoluprácu.

Marek Virág starosta obce Markušovce

Veľmi pekne ďakujeme firme Archivovanie SK s.r.o. a jej pracovníkom za ich služby, za kvalitnú, spoľahlivú a pružnú spoluprácu. Sme veľmi spokojní, doporučujeme záujemcom.

Alena Pitoňáková starostka obce Tatranská Javorina

Veľmi pekne Vám ďakujem za spoluprácu v uplynulom období. Sme veľmi spokojní s Vašim promptným a konštruktívnym prístupom k riešeniu problematiky archivácie. Dúfam, že budeme spolupracovať aj v budúcom období. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s Vašou firmou.

Ing. Alžbeta Čekovská starostka obce Gánovce

So službami f. Archivovanie SK s.r.o. sme maximálne spokojní. Firma reaguje promptne na zmenu legislatívy v danej oblasti, firma vychádza v ústrety požiadavkám klienta, dodacie lehoty dodržiava v požadovanej kvalite, ceny sú optimálne.

Ing. Štefan Džurný starosta obce Červený Kláštor

So spoločnosťou Archivovanie.sk máme pozitívne skúsenosti. Agenda bola spracovaná rýchlo a odborne, skartácia bola vykonaná až po vzájomnej konzultácii. Zamestnanci veľmi milí, ochotní. Maximálna spokojnosť - odporúčame.

Agáta Barillová ZŠ s MŠ Tajovského, Poprad

S Vašimi službami sme plne spokojní. Všetky úkony prebehli bez problémov a preto ich môžeme s plnou vážnosťou každú doporučiť. Ďakujeme za spoluprácu a prajeme pekný deň.

Ľubomír Lacek konateľ spoločnosti Erimo, s.r.o.

Základná škola Toporec má s firmou Archivovanie SK s.r.o. zmluvný vzťah od roku 2004. Zamestnanci firmy nám poskytujú služby na profesionálnej úrovni. Na naše požiadavky reagujú pohotovo. Je to tím mladých kvalifikovaných, zodpovedných a hlavne spoľahlivých ľudí, ktorí sú kedykoľvek nápomocní pri našich potrebách v oblasti registratúry. S poskytnutými službami firmy sme nadmieru spokojní.

Kolektív ZŠ Toporec